Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut i regulaminy

Czcionka:

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

 

I. Przepisy ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie zwana dalej „biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 zm. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 zm. z 2002r. Nr 41, poz. 364),

3. niniejszego statutu.

 

§ 2

Biblioteka jest gminną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Morzeszczynie.

Biblioteka posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedziba Biblioteki znajduje się w Morzeszczynie, a terenem jej działalności jest gmina Morzeszczyn.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.

 

§ 5

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

 

§ 6

Biblioteka używa do sygnowania książek pieczątki okrągłej zawierającej w otoku nazwę biblioteki, a do sygnowania pism pieczątki podłużnej zawierającej nazwę i adres biblioteki.

 

II. Cele i zadania biblioteki

§ 7

Biblioteka służy zaspokojeniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.

 

§ 8

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :

1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczegółowym uwzględnianiem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

§ 9

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

III. Organy biblioteki, organizacja, pracownicy

§ 10

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Morzeszczynie.

 

§ 11

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni.

§ 12

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filie biblioteczne w Dzierżążnie i Majewie, punkty biblioteczne w Nowej Cerkwi i Rzeżęcinie.

 

§ 13

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 

§ 14

Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki.

 

IV. Gospodarka finansowa biblioteki

§ 15

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 16

Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

 

§ 17

1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności biblioteki. Sporządzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

2. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb : plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

 

§ 18

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Biblioteki są: dotacje z budżetu Gminy, wpływy z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy w Morzeszczynie.

 

§ 19

Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki , który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

 

§ 20

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

 

Morzeszczyn, dnia 30.12.2002r.

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3