Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Czytelnika

Czcionka:

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MORZESZCZYNIE

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

§ 1

1. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczalni może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

a) zapozna się szczegółowo z Regulaminem dla Czytelników,

b) okaże dowód osobisty,

c) wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu.

2. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.

3. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.

4. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.).

5. Wypożyczać można jednocześnie trzy woluminy.

6. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni.

7. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek.

8. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 6, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

9. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

 

§ 2

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.


 

§ 3

1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości 1,00 zł za każdy miesiąc od jednego woluminu.

2. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.

4. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione organy.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.

6. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:

a) 10 zł dla wydawnictw z lat 1945 – 1982,

b) 15 zł dla wydawnictw wydanych w latach 1983 – 1996,

c) 3-krotna wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1996 r.

7. W przypadku dzieł szczególnie cennych wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki wg aktualnej ceny antykwarycznej po konsultacji z antykwariatem.

8. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.

9. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

10. Kierownik Biblioteki może przyjąć w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję inną książkę przydatną w Bibliotece, za co również wydaje stosowne poświadczenie.

11. Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

1. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki, względnie wpisywać do książki skarg i wniosków.

2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu (w którejkolwiek z filii GBP) może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wszystkich wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Biblioteki do Wójta Gminy Morzeszczyn.

 

Morzeszczyn, 2 stycznia 2003 roku

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5